กำหนดวันส่งเอกสาร/กำหนดโปรแกรม GSP

ตรวจสอบการโอนข้อมูลแข่งขันระดับชาติ

 1. กำหนดวันส่ง เอกสาร กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
 2. กำหนดวันส่ง เอกสาร กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
 3. กำหนดวันส่ง เอกสาร กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม
 4. กำหนดวันส่ง เอกสาร กลุ่มสาระฯ พัฒนาผู้เรียน
 5. กำหนดวันส่ง เอกสาร กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 6. กำหนดวันส่ง เอกสาร กลุ่ม คอมพิวเตอร์
 7. กำหนดโปรแกรมที่ใช้แข่งขัน GSP
 8. กำหนดวันส่งผลงานภาพยนตร์สั้น (แก้ไขเพิ่มเติม 4 พ.ย.62)
 9. เอกสารการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ประถม/มัธยม (เพิ่มเติม 18 พ.ย.62)
 10. คุณสมบัติคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่ใช้แข่งขัน
  1. Operating Systems Microsoft Windows 10 Pro 64 bits  
  2. RAM 4 GB
  3. Microsoft Office 2013 64 bits 
  4. โปรแกรมวาดภาพกราฟฟิก ใช้ Microsoft Paint